[Close]
   

 

ติดต่อสอบถามและแนะนำบริการ

"คำแนะนำของท่าน คือพัฒนาการของเรา"

 

บริษัท พลัสส์ (กรุงเทพ) จำกัด

ที่อยู่ : 204 ซอยบางแค 16 ถนนบางแค แขวง/เขต บางแค กทม. 10160

โทรศัพท์พื้นฐาน : 02 802 3180 โทรศัพท์มือถือ : 086 406 8832

แฟ็กซ์ : 02 802 3180

อีเมล์ : info@bkktravelcenter.com , bkktravelcenter@gmail.com เว็บไซต์ : www.bkktravelcenter.com

 

การจองและชำระเงิน

1.บริษัทฯ ดำเนินการจัดโปรแกรมทัวร์โดยมีกำหนดการเดินทางอย่างชัดเจน ทั้งนี้หากท่านตัดสินใจจองโปรแกรมทัวร์ กรุณาตรวจสอบข้อมูลวันเดินทางอีกครั้งที่เบอร์ 02 802 3180 เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านได้รับ ตรงกันกับที่ บริษัทฯ ได้ยืนยันไว้


2.อัตราค่าบริการของโปรแกรมทัวร์เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (โปรดอ่านทุกครั้ง) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้งหมด และค่าทิปได์ท้องถิ่นหรือคนขับรถ ซึ่งเป็นสินน้ำใจ และธรรมเนียมสากลปฏิบัติที่ลูกค้าสมควรให้ เมื่อได้รับความพึงพอในการได้รับบริการ


3.เนื่องในสถานะการณ์น้ำมันโลกปัจจุบันมีความผันผวน และค่าเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ไม่อาจรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากทางสายการบินต่าง ๆ มีสิทธิ์ขอเรียกเก็บ ค่าภาษีน้ำมัน เพิ่มเติม โดยมิต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางสายการบิน เพราะฉะนั้นหากมีกรณีดังกล่างเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ จึงจะต้องขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาทัวร์ตามความเป็นจริง แต่หากไม่มีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันเพิ่มเติมแต่ะประการใด บริษัทฯ จะยืนยันราคาขายตามที่ได้เสนอแก่ท่านตามเดิม

วิธีการจอง

 1. แฟ็กซ์หรืออีเมล์ สำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางทุกท่าน ที่ยังเหลืออายุการใช้งานได้อีก 6 เดือนเป็นอย่างน้อย (นับจากวันเดินทาง) ที่เบอร์ 02 802 3180 หรือส่งทางอีเมล์ info@bkktravelcenter.com พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่สามารถติดต่อได้

2.กรณีไม่สะดวกนำส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต กรุณาระบุรายละเอียดของ คำนำหน้า และชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขพาสปอร์ต วันหมดอายุของพาสปอร์ต สถานที่เกิด ของผู้เดินทาง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นตัวบรรจง โดยแฟกซ์ หรือ E-mail มาตามที่อยู่ข้างต้น

3.บริษัทฯ จะออกเอกสารยืนยันการจอง (Booking Confirmation) ให้ท่านเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับจอง กรุณาเซ็นและส่งกลับมาที่บริษัทฯ โดย แฟ็กซ์ หรือ E-mail

4.บริษัทฯ จะเรียกชำระมัดจำ จำนวน 50% ของมูลค่าโปรแกรมทัวร์ หรือตามแต่เงื่อนไขของทัวร์ในแต่ละโปรแกรมกำหนดไว้
5.ท่านสามารถชำระค่าบริการโดยโอนผ่านธนาคาร ตามหมายเลขบัญชีที่ระบุให้ โดยบริษัทฯ จะส่งพนักงานไปรับพาสปอร์ต(Passport) และเอกสารอื่น ๆ ของท่านถึงที่ พนักงานสามารถให้บริการแก่ลูกค้าที่อยู่ในบางเขตของกรุงเทพฯ เท่านั้น เช่น รังสิต ลำลูกกา บางบัวทอง รัชดา และพื้นที่อื่น ๆ โปรดสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ นอกเหนือเขตพื้นที่ดังกล่าวแล้ว จะขอรับพาสปอร์ตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น

6.ของแจกในแต่ละโปรแกรม บริษัทฯ จะจัดส่งให้ท่านที่สนามบิน หรือ จัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์
7.บริษัทฯ ขอเรียกเก็บชำระค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ เป็นอย่างน้อย หรือขึ้นอยู่กับข้อเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้า
8.เมื่อท่านชำระเงินค่าโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด บริษัทฯ จะออกเอกสารเตรียมตัวเดินทาง ส่งทาง E-mail หรือ Fax เพื่อเป็นหลักฐานในการรับบริการนั้น ๆ

 

การยกเลิกการสำรองที่นั่ง และการเดินทาง

 

1.หากท่านได้ชำระค่ามัดจำทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินมัดใจให้แก่ท่านได้ หรือบางกรณีอาจจะคืนได้เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยจะขอหักเป็น ค่ามัดจำที่นั่งของสายการบิน ค่าธรรมเนียมของการขวีซ่า (ถ้ามี) และค่าดำเนินการ ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ


2.โปรแกรมทัวร์ทุกรายการ เป็นอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเต็มจำนวนแล้ว หากท่านมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าบริการให้แก่ท่านได้ หรือคืนได้บางกรณีตามเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม ซึ่งระบุไว้ท้ายโปรแกรม


3.ในกรณีท่านมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้ท่านเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเปลี่ยนชื่ที่นั่งของสายการบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบด่วน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง แต่ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทั้งหมดโดยเด็ดขาด (บางสายการบินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้โดยเด็ดขาด)


4.กรณีเป็นกรุ๊ปเดินทางแบบเหมาขาด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้าง และผู้ให้บริการอีกครั้ง