[Close]
   

 


"รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถขอ Visa on arrival ได้" 19 ประเทศ ดังนี้ค่ะ
 
1. Sri Lanka ค่าวีซ่าประมาณ $20 อยู่ได้ 30 วัน
2. Oman
3. Jordan ค่าวีซ่า JOD20 หรือประมาณ 1,000 บาท อยู่ได้ 30 วัน
4. Papua New Guinea ค่าวีซ่าไม่เกิน 1,000 บาท อยู่ได้ 60 วัน
5. Iran ขอวีซ่าก่อนเดินทาง ค่าวีซ่าไม่แน่ใจ อยู่ได้ 15 วัน
6. Nepal
7. Ethiopia* ค่าวีซ่าประมาณ $20-30
8. Kenya
9. Tanzania*
10. Zimbabwe*
11. Mauritius
12. Madagascar
13. Timor Leste (ติมอร์ตะวันออก)
14. Armenia อดีตโซเวียตเก่าเช่นเดียวกัน ค่าวีซ่าประมาณ $40
15. Bolivia ค่าวีซ่า $52
16. Mali* อันนี้อยู่แถบ West Africa คนไทยคงไม่ค่อยคุ้นเท่าไร
17. Mozambique ค่าวีซ่าไม่ทราบแต่อยู่ได้ 30 วัน
18. Uganda* ค่าวีซ่า US$50
19. Togo* ค่าวีซ่าไม่ทราบแต่อยู่ได้ 7 วัน
 
**สำหรับการเดินทางไปยัง 6 ประเทศที่มีดอกจันทร์** ทุกท่านจำเป็นต้องมีสมุดเล่มเหลืองยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดต่างๆในแถบแอฟริกา เช่น มาลาเรีย ไทฟอย ไข้เหลือง ฯลฯ ยังไงขอให้ศึกษาข้อมูลเรื่องโรคที่ต้องป้องกันก่อนการเดินทางไปยัง 4 ประเทศนี้ด้วยนะครัชช
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : @bkktravelcenter