[Close]
   
ดาวน์โหลดโปรแกรม Click

JAPAN RAIL PASS (ตั๋วรถไฟในญี่ปุ่น) :
Japan Rail Pass มี 2 ประเภท
1.แบบที่ใช้เดินทางได้ทั่วภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น
2.แบบที่ใช้เดินทางในบางภูมิภาค หรือบางเขตของประเทศญี่ปุ่น

1.แบบที่ใช้เดินทางได้ทั่วภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น :
เป็นตั๋วราคาพิเศษสำหรับน้กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถเดินทางครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ :
1.GREEN (สำหรับชั้น First Class Green Car)
2.ORDINARY (สำหรับชั้นธรรมดา Tourist Class)

Japan Rail Pass สามารถใช้ได้กับ รถไฟ รสบัสและเรือเฟอร์รี่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. JR Group Railways-Shinkansen "bullet trains" (ยกเว้นบนสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งธรรมดาหรือการจองที่นั่งล่วงหน้า)
2. รถไฟ Limited express
3. รถไฟด่วน หรือรถไฟธรรมดา (ซึ่งมีข้อยกเว้นบางประการ)
4. รถบัสสายท้องถิ่น หรือรถบัสของบริษัท JR ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รถบัส JR Hokkaido รถบัส JR Tohoku รถบัส JR Kanto รถบัส JR Tokai รถบัส JR West Japan รถบัส JR Chugoku รถบัส JR Shikoku และรถบัส JR Kyushu และรถบัสบางเส้นทางของ JR highway
5. เรือเฟอร์รี่ JR Miyajima เท่านั้น
** ตั๋ว JAPAN RAIL PASS ไม่สามารถใช้ได้กับสรถไฟสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นการจองที่นั่งล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม บนรถไฟชินคันเซ็นในเส้นทาง Tokaido และ Sanyo (ผู้ถือ JAPAN RAIL PASS ต้องใช้รถไฟสาย "HIKARI' หรือ "KODAMA" แทน) **
คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว JAPAN RAIL PASS :
คือผู้ที่มิได้ถือสัญชาติญี่ปุ่นและมีวีซ่าประเทศญี่ปุ่นประเภทชั่วคราวเท่านั้น (TEMPORARY VISTIOR) ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่สามารถซื้อได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.พำนักอาศัย ณ ต่างประเทศเป็นการถาวร
2.สมรสกับชาวต่างชาติและพำนัก ณ ประเทศนั้นเป็นการถาวร
เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อบัตร JAPAN RAIL PASS :
- สำเนาหนังสือเดินทา
ขั้นตอนและข้อจำกัดของการใช้ตั๋ว JAPAN RAIL PASS :
เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะออกเอกสาร Exchange Voucher สำหรับนำไปแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไฟ
-วันหมดอายุของตั๋ว JR Pass ขึ้นอยู่กับประเภทตั๋วที่ซื้อคือ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้บริการตั๋ว JR
-ตั๋วจะมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ทางบริษัทฯออกเอกสารสำหรับใช้เปลี่ยนเป็นตั๋ว JR.ให้ หากไม่มีการใช้ตั๋วภายในระยะเวลาดังกล่าว เอกสารนี้จะกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก หรือ ไม่สามารถนำกลับมาทำ RFFUND คืนได้
-บัตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
-ตั๋วนี้ใช้ได้กับบริการของ JR RAILWAY GROUP ทุกประเภท โดยสังเกตสัญลักษณ์ "่JR" เป็นสำคัญ (ยกเว้นรถไฟ ชินคันเซนแบบ NOZOMI,รถไฟแบบ SUPER-EXPRESS และ LIMITED-EXPRESS)
-บัตรนี้ไม่สามารถซื้อได้ในประเทศญี่ปุ่น
ข้อควรระวัง :
การนำใบแลกเปลี่ยนตั๋วของบริษัท แลกเปลี่ยนตั๋ว JR ต้องแสดงหนังสือเดินทางกับเจ้าหน้าที่ หากวีซ่าของท่าน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอาทิเช่น TRAINEE, ENTERTAINER หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก TEMPORARY VISTIOR ท่านจะไม่สามารถแลกตั๋วได้
วิธีการสั่งซื้อ :
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อได้โดยตรงกับทางบริษัท ฯ โดยใช้เพียงสำเนาหน้าวีซ่าในการสั่งซื้อเท่านั้น ทางบริษัทจะทำการออกเอกสาร Exchange Voucher ให้ ซึ่งทางบริษัทจะคำนวณให้ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการสั่งซื้อ
** เอกสารที่ทางเราออกให้ มีอายุ 90 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร ในกรณียกเลิกจะถูกหักค่าใช้จ่าย 10% ของราคาตั๋วรถไฟ **
Type Green Ordinary
Duration Adult Child Adult Child
7-day 38,880 yen 19,440 yen 29,110 yen 14,550 yen
14-day 62,950 yen 31,470 yen 46,390 yen 23,190 yen
21-day 81,870 yen 40,930 yen 59,350 yen 29,670 yen

CENTRAL WEST JAPAN RAILWAY :

สามารถดาวน์โหลด การแนะนำเส้นทางได้ที่นี่
*** Takayama Hokuriku pass <<< Click
***  Ise Kumano Area toursist pass <<<Click

TAKAYAMA-HOKURIKU AREA TOURIDT PASS
Period Adult Child
5 day 13,500 yen 6,750 yen
ISE-KUMANO AREA TOURIDT PASS
Period Adult Child
5 day 10,500 yen 5,250 yen
JAPAN-WEST RAIL PASS : เส้นทางอื่นๆ
KANSAI RAIL Pass
Period Adult Child
1 day 2,200 yen 1,100 yen
2 day 4,300 yen 2,150 yen
3 day 5,300 yen 2,650 yen
4 day 6,300 yen 3,150 yen
KANSAI WIDE RAIL Pass
Period Adult Child
5 day 8,500 yen 4,250 yen
SANYO-SAN'IN RAIL Pass
Period Adult Child
7 day 19,000 yen 9,500 yen
Hiroshima Yamaguchi RAIL Pass
Period Adult Child
5 day 11,000 yen 5,500 yen
Hokuriku RAIL Pass
Period Adult Child
4 day 5,000 yen 2,500 yen
San'in Okayama RAIL Pass
Period Adult Child
4 day 4,500 yen 2,250 yen
Kansai Hokuriku RAIL Pass
Period Adult Child
7 day 15,000 yen 7,500 yen
Kansai Hiroshima RAIL Pass
Period Adult Child
5 day 13,000 yen 6,500 yen
SETOUCHI Area RAIL Pass
Period Adult Child
5 day 13,000 yen 6,500 yen
JR-KYUSHU RAIL PASS :
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะคิวชิว ทางด้านใต้ของประเทศญี่ปุ่น ประเภทตั๋วและราคา
Northern Kyushu Area All Kyushu Area
Period Adult Child Period Adult Child
3 day 8,500 yen 4,250 yen 3-day 15,500 yen 7,500 yen
5 day 10,000 yen 5,000 yen 5-day 18,000 yen 9,000 yen
HOKKAIDO RAIL PASS :
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะฮอกไกโด สามารถใช้ได้รวมถึงรถไฟท้องถิ่นและรถโดยสารประจำทาง (รถบัส) ประเภทตั๋วและราคา
Types Ordinary Car
Period Adult Child
3 day 16,500 yen 8,250 yen
5 day 22,000 yen 11,000 yen
7 day 24,000 yen 12,000 yen

Flexible
4 day

22,000 yen 11,000 yen