[Close]
   
Back   

ทัวร์จีน EASY น่าเลิฟ IN SHANGHAI เริ่ม 14,999
5วัน 4คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)

รหัสทัวร์ : ทัวร์จีน EASY น่าเลิฟ IN SHANGHAI
ประเทศ : China
ระยะเวลา : 5วัน 4คืน
ระดับการให้บริการ :

 วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินนานกิง    
11.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอมเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 5 เคาน์เตอร์ 6 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน (หมายเหตุ : หากลูกค้าต้องการ WHEELCHAIR ทางสายการบินมีให้บริการตั้งแต่หน้าเคาเตอร์ไปจนถึง-รับส่งหน้าประตูเครื่อง / ส่วนขากลับไม่มีบริการฟรีค่ะ)
14.00 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองนานกิง โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW 888 (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรีแต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)
18.50 น.
ถึงสนามบินนานกิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรจีน ช่วงศตวรรษที่ 3-6 มีประวัติเก่าแก่ตั้งแต่ 500 ปีก่อนคริสตกาลก่อนคริสตกาล หลังผ่านตรวจคนเข้าเมือง นำแวะรับประทานอาหาร
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
พักที่ YINMAO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า
วันที่ 2 นานกิง – ร้านยางพารา – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 2)
นำท่านชมผลิตภัณฑ์สินค้าจาก ร้านยางพารา ให้ท่านได้ได้เลือกชมผลิตภัณฑ์ที่มาจากยางพาราไม่ว่าจะเป็นหมอน, หมอนรองคอ, ที่นอน เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองหังโจว(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองหลวงมณฑลเจ๋อเจียง เป็นเมืองแห่งเภสัชอุตสาหกรรมและศิลปะที่มีชื่อเสียง ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมีซู(โจว) หัง(โจว)”
เที่ยง
บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
นำทุกท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ถือเป็นไข่มุกแห่งเมืองหัวโจว ถึงขั้นเป็นที่กล่าวขานว่างดงามมากและ มาร์โคโปโล กล่าวว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” และยังมีนักกวีอีกหลายท่านที่ได้พรรณนาถึงความงามของทะเลสาบซีหูเปรียบเสมือนความงามของนางไซซี(นางงามในสมัยนั้น) ให้ท่านได้ชมวิวทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีพื้นที่ประมาณ 5.66 ตารางกิโลเมตร ยาวประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ำลึก จากนั้นชม หมู่บ้านใบชา ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ลองชิมชาและซื้อกลับเป็นของฝาก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) เมนูไก่ขอทาน+หมูตงพอ
หลังรับประทานอาหารให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเมืองหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ที่นี้จะมีขาย เสื้อผ้า กระเป๋า รวมถึงของพื้นเมือง เป็นต้น
พักที่ LIANGAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 : หังโจว – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 5)
แวะชม โรงงานผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และโรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาดเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายแบบฉบับยุโรป ได้รับสมญานามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่า กั้นโดยแม่น้ำหวง 
เที่ยง
บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) เมนูเสี่ยวหลงเปา
นำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ หรือ เดอะบันด์ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ ที่แห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวของหอไข่มุกได้ และที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อีกด้วย จากนั้นนำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ (The Bund Sightseeing Tunnel) เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยแสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆตลอดระยะทาง บางช่วงทำให้รู้สึกเหมือนเดินทางอยู่ในห้วงอวกาศเลยทีเดียว อุโมงค์มีความลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.70 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.2000 จากนั้นนำท่านชมอัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง และคุณภาพของประเทศจีน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) เมนูไก่แดง
พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า
วันที่ 4 ถนนนานกิง – ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ซูโจว – วัดฉงหยวน – จัตุรัสหยวนหยง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 8)
นำท่านช้อปปิ้ง ถนนนานกิง หรือถนนนานจิงหลู่ ศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ที่ไม่มีวันหลับใหล เริ่มแรกนั้นจีนได้จัดสรรให้เป็นที่ดินในสัมปทานของประเทศอังกฤษและในเวลาต่อมาก็มีหลายประเทศเข้ามาทำการค้าในที่ดินแห่งนี้ ถือเป็นย่านช้อปปิ้งที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่ทศวรรษ 1920 มีความยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่นี่เป็นที่ตั้งห้างสรรพสินค้ามากมายและต้องถือเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์เนมทั้งหลาย 
เที่ยง
บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) 
จากนั้นให้ท่านได้ลอง นวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดพิเศษสูตรพิเศษที่มีที่ประเทศจีนเท่านั้น พร้อมให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ครีมบัวหิมะ(ครีมเป่าซู่ถัง) สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย นำท่านเดินทางสู่มืองซูโจว มีชื่อเดิมว่า “เมืองกู่ซู” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี ได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” ซึ่งในอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “เจียงหนาน” อุดมไปด้วยพืชพรรณและธัญญาหาร ส่วนสาวเจียงหนานนั้นมีความสวยงามเป็นเลิศจนทำให้เฉียนหลงฮ่องเต้ ได้เสด็จประพาสมาเมืองซูโจว นำท่านชม วัดฉงหยวน (Zhong Yuan Temple) เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาใหม่ในเขตเมืองใหม่ซูโจว ภายในวัดมีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก มีตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมาย อุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบัน ให้ท่านได้นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยู่ในตำหนักที่สูงที่สุดในจีน นำท่านชม จัตุรัสหยวนหยง (Square Yong Yuan) เป็นจัตุรัสแห่งเมืองใหม่ที่ชาวต่างชาติมาลงทุนในเมืองซูโจวสร้างได้อย่างสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่พร้อมชมจอยักษ์ลอยฟ้าความยาวกว่า 500 เมตร 
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) 
พักที่ JINCHENGJINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า
วันที่ 5 : ซูโจว – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – นานกิง – สนามบินนานกิง - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 11)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองแห่งนี้ได้รับขนานนามว่า “เมืองเซี่ยงไฮ้น้อย” มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นหนึ่งในเมืองต้นกำเนิดอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสมัยใหม่ของจีนที่มะเลสาบไท่หูล้อมรอบ ทะเลสาบไท่หู่เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เมืองอู๋ซีเป็นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานร่วม 3,000 กว่าปีในยุคราชวงศ์โจวและฉิน และยังเป็นบ้านเกิดของนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลายคนในสมัยศตวรรษที่ 20 ที่มีส่วนสร้างเมืองเซี่ยงไฮ้ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสมัยใหม่อีกด้วย นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง) ประดิษฐานอยู่ที่เขตเขาม้าริมทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสัมฤทธิ์ที่สวยงามที่สุดและสูงที่สุดในจีนที่เขาหลิงซาน มีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ร้านไข่มุก ให้ท่านเลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิวที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
เที่ยง
บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) 
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนานกิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 13) บริการอาหารชุด KFC
19.15 น.
เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW887 (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรี แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)
23.20 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง

วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 วันปีใหม่ 5 วัน XW 18,999 full
13 – 17 มกราคม 2561 5 วัน XW 14,999 call
27 – 31 มกราคม 2561 5 วัน XW 14,999 call
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 5 วัน XW 14,999 full
15 – 19 มีนาคม 2561 5 วัน XW 14,999 call

 

 

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน(เริ่มต้น)
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 14,999
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) จ่ายเพิ่ม 7,900
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 18,999
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 18,999
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 18,999

 

 

 

 

ราคาอื่นๆ
1. เด็ก (อายุตั้งแต่ 2-18 ปี) เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 4,000 บาท
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 9,900 บาท (หมายเหตุ : ลูกค้าจะต้องไปเจอคณะที่สนามบินนาน-กิง และราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า)
3. กรณีลูกค้าชาวต่างชาติ หรือถือพาสปอร์ตที่ไม่ใช่พาสฯไทย เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 5,000 บาท ทางบริษัทไม่รวมค่าวีซ่าให้และลูกค้าจะเป็นผู้ดำเนินการขอวีซ่าเอง)
 
ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถ ท่านละ 250 หยวน (1,500บาท) เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่ (ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ)
*** ค่าทิปสำหรับพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ใบละ 5 หยวน/ครั้ง ***
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมื้องให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักคือ ร้านยาจีน, ร้านหยก, ร้านชาจีน, ร้านผ้าไหม, ร้านไข่มุก, ร้านผิเซียะ ฯลฯซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละ ประมาณ 60-90 นาที (หากท่านออกก่อนเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับ 750 หยวน/ร้าน และหากท่านไม่ประสงค์จะเข้าร้านค้าดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าปรับ 750 หยวน/ร้าน)  ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
 
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ แล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
 
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง
 
สำคัญมาก!!!กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ
ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำการจองทัวร์ แต่ทั้งนี้บริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี
 
ราคาทัวร์นี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- โรงแรมระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน 
- บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
- ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนเฉพาะผู้ถือพาสฯคนไทยที่เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 250หยวน (1,500บาท)/ท่าน/ทริป (เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่) (ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจ)
- ค่าทิปสำหรับพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ใบละ 5 หยวน/ครั้ง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %   
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม  /  ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ
- ไม่รวมค่าวีซ่าชาวต่างชาติทีไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกค้าเป็นผู้ดำเนิน- การขอวีซ่าเอง ทางบริษัทไม่รับยื่นให้ค่ะ)
- ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว (หากลูกค้าต้องการขอวีซ่าเดี่ยว ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง) 
 
หมายเหตุ
- จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 25ท่านขึ้นไป
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า6เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
- เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง  พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท (ภายใน 2วัน หลังจากการสำรองที่นั่ง) สำหรับเทศ-กาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
- ชำระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
- รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชำระมัดจำ
 
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 
ข้อแนะนำเพิ่มเติม สำหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศจีน
1. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษา-อังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
3. ผู้เดินทางที่ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
4. ผู้เดินทางจะต้องทำพาสเล่มที่ส่งให้เอเยนต์ติดัวไปด้วย เพราะทางบริษัทได้ใช้เอกสารนั้นทำวีซ่ากรุ๊ป หากมีการเปลี่ยนเล่มซึ่งทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
5. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินหยวน และเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี