[Close]
   
Back   

แพคเกจทัวร์บาหลี เริ่ม 14,999
4 วัน 3คืนโดยสายการบิน AIR ASIA (FD)

รหัสทัวร์ : แพคเกจทัวร์บาหลี
ประเทศ : Indonesia
ระยะเวลา : 4 วัน 3คืน
ระดับการให้บริการ :

 วันที่ 1 :  กรุงเทพฯ – เดนปาร์ซา – วัดอูลูวาตู – หาดจิมบาลัน
03.00 น.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 1-2 เคาน์เตอร์แอร์เอเชีย
(ลูกค้าทำการเชคอินและรับบอร์ดดิ้งพาสด้วยตนเอง)
06.15 น. ออกเดินทางสู่ เดนปาร์ซา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 396
11.30 น. เดินทางถึง สนามบินงูระไรห์ เมืองเดนปาร์ซา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระของท่าน พบกับเจ้าหน้าที่ต้อนรับท่าน ณ ประตูทางออก ออกเดินทางเข้าสู่บาหลี  เที่ยว ULUWATU วัดศักดิ์สิทธิ์ อยู่บนหน้าผา วัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu) วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่หาดจิมบารัน
                    หลังรับประทานอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อเช็คอิน พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม 3 ดาว
                    Max One Hotel / Dusita Hotel  
วันที่ 2 :  ระบำบาร็อง – หมู่บ้านคินตามณี – หมู่บ้านบาตวน – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ถ้ำช้าง    (B/L/D) 
เช้า
  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                    เปิดรับการท่องเที่ยวบาหลี ในวันใหม่ ด้วยการนำท่านเข้าชม การแสดงอันลื่อชื่อของบาหลี
ระบำบาร็อง  (Barong Dance) เป็นการแสดงที่เมื่อเดินทางมาถึงบาหลีแล้ว ไม่สมควรพลาด นาฏกรรมรําศักดิ์สิทธิ์การร่ายรำด้วยท่าทีอ่อนช้อยงดงาม เสียงเพลงไพเราะ บรรยายการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่ว เป็ นการต่อสู่ระหว่างปีศาจชั่วร้ายและความดี บารอง สัตว์แห่งโบราณนิยาย ซึ่งเป็ นตัวแทนของความดี และ รังคา สัตว์ประหลาดแห่งโบราณนิยาย เป็นตัวแทนแห่งปีศาจชั่วร้าย   จากนั้นนำท่านสู่ ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ ณ หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในบาหลี ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุง บาร์ตูร์เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1, 717 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ ภูเขาไฟกูนี้ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี   จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านบาตวน ชมงานฝี มือพื้นบ้าน การแกะสลักไม้  หน้ากาก เครื่องเงิน เครื่องทอง และการวาดลวดลายบนผ้าบาติก ของชาว   บาหลี พร้อมซื้อหาเป็นของฝาก และที่ระลึกจากเกาะบาหลี
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นำท่านชม วัดนํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ ศาสนสถานที่เก่าแก่ และเป็นที่เคารพสักการะ ของชาวบาหลีซึ่งมีอายุมากกว่าพันปี ชมบ่อนํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ เตียต้า เอ็มพูล ซึ่งเป็นนํ้าพุจากธรรมชาติที่ผุดขึ้นจากตานํ้าใต้ดินเป็นเวลามานานนับพันพันปี   จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศ ชมต้นกาแฟและการสาธิตการคั่วกาแฟแบบพื้นเมืองทดลองชิมกาแฟบาหลี มากมายหลายรสชาติ และหากท่านได้อยากลองชิมกาแฟขี้ชะมดก็สามารถซื้อได้ที่นี่ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทย  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถํ้าช้าง หรือ ปุรากัวกาจาห์ ที่โดดเด่นด้วยแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถํ้า มองดูคล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้าย ภายในถํ้า ด้านหนึ่งจะเป็นรูปปั้นพระพิฆเนศ อีกด้านเป็นรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง เป็นเครื่องแทนเทพ 3 องค์พระศิวะ พระนารายณ์ พระ วิษณุ ตามความเชื่อของฮินดู ด้านหน้าปากถํ้าเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีนํ้าไหลพุ่งจากปากปล่อง  แกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบนํ้าที่นี่ จะมีลูก  เต็มบ้านหลานเต็มเมือง...
ค่ำ
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
    นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนอิสระ ณ โรงแรม
     Max One Hotel / Dusita Hotel  
วันที่ 3 : ชายหาดทันจุง เบอนัว – City Tour Kuta                                         (B/L/D)  
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
        เดินทางไปหาดขึ้นชื่อ TANJUNG BENOA  ทำกิจกรรมบนหาด 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน                                                                            
เยี่ยมชมแหล่งผลิตกาแฟขี้ชะมดที่เป็นของฝากขึ้นชื่อของบาหลี ชมวิธีการผลิต จากนั้นนำท่านเที่ยวชมตัวเมือง KUTA     
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนอิสระ ณ โรงแรม
Max One Hotel / Dusita Hotel  
วันที่ 4 :  ร้านของฝาก – เดนปาร์ซาร์ – กรุงเทพฯ                (B/-/-) 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Check out พบกับเจ้าหน้าที่ ณ ล้อบบี้ โรงแรม
อิสระชอบปิ้งร้าน krisna  oleh oleh                                                                 
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินงูระไรห์ 
12.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 397
15.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ....

อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง

วันที่เดินทาง ระยะเวลา สายการบิน ราคา สถานะที่นั่ง
เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560 4 วัน FD 14,999 call

 

 

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน(เริ่มต้น)
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 14,999
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) จ่ายเพิ่ม 4,500
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 14,999
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 พักกับผู้ใหญ่ ท่าน 2 ท่าน (เสริมเตียง) 14,999
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 14,999
 
 
*** กรณีมีตั๋วแล้ว หักตั๋วออก 8,000 บาท / ท่าน ***
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย
 ค่าห้องพักจำนวน 3 คืน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
 ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดเส้นทาง (แบบ Seats in coach)
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายอังกฤษ (Driver Come Guide)
 ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าประกันชีวิต  ( วงเงิน  1,000,000  บาท )
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซีย 25 USD (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์, ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือนอกเหนือจากโปรแกรม
 ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
 ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น และคนขับ แล้วแต่ความพึงพอใจ (โดยปกติประมาณ 5USD/วัน/ลูกค้า1ท่าน) 
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย 
           1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ 
           1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
           2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 2 ใบ
 
เงื่อนไขการให้บริการ
การจอง ชำระยอดเต็มภายใน 2 วันหลังจากทำการจอง 
การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี****