[Close]
   
Back   

แพคเกจทัวร์บาหลี เริ่ม 5,999
3วัน 2คืน (ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

รหัสทัวร์ : แพคเกจทัวร์บาหลี
ประเทศ : Indonesia
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน
ระดับการให้บริการ :

 วันที่ 1 : สนามบินงูระไรห์ เมืองเดนปาร์ซา (บาหลี) – ส่งโรงแรม
 
เดินทางถึง สนามบินงูระไรห์ เมืองเดนปาร์ซา (บาหลี) ประเทศอินโดนีเซีย
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระของท่านให้เรียบร้อย
พบกับเจ้าหน้าที่(พูดภาษาอังกฤษ)รับท่าน ณ ประตูทางออก นำท่านเข้าเดินทางออกจากสนามบิน 
เพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่ท่านเลือก 
เดินทางถึงโรงแรมที่พักที่ท่านเลือก ทำการเช็คอินด้วยตนเอง อิสระพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 2 : วัดอูลันดานู – วิหารตานาล็อต
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับท่าน ณ ล็อบบี้ของโรงแรม จากนั้นนำท่านชม วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพื่ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำท้องทะเลสาบ
บราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปี๊ยะห์ของอินโดนีเซีย 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot )ได้รับฉายาว่า "วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" คำว่า ทานา แปลว่าโลก คำว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล  สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ  เวลาน้ำขึ้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลดสามารถเดินข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อ ดัง ฮยัง นิราร์ธา  ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ให้ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝั่งทะเลยามอาทิตย์ใกล้ลาลับขอบฟ้าที่แสนงดงาม
ค่ำ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
นำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก       
วันที่ 3 : อิสระ - สนามบินงูระไรห์ เมืองเดนปาร์ซา (บาหลี)   
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Check out พบกับเจ้าหน้าที่(พูดภาษาอังกฤษ) ณ ล้อบบี้ โรงแรม
 
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินงูระไรห์  
ถึงสนามบิน ให้ท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ ด้วยตนเอง

อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง

 
Date of Travel       HOTEL          
Package rate per person
(Twin-sharing) 
ตั้งแต่วันนี้- 20 ธันวาคม 2560 Pop Kuta Beach 2* 5,999
  Euphoria Hotel Kuta 3* 6,500
  Holiday Inn Express Bali Raya kuta 3* 6,999
  Grand Ixora 4* 7,500
  Mercure Kuta Beach 4* 8,500
 
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน(เริ่มต้น)
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 5,999
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) จ่ายเพิ่ม สอบถาม
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 5,999
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 พักกับผู้ใหญ่ ท่าน 2 ท่าน (เสริมเตียง) 5,999
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 5,999
 
 
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าห้องพักจำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน) + อาหารเช้า
 ค่ายานพาหนะ รับสนามบิน-ส่งโรงแรม // รับโรงแรม-ส่งสนามบิน (แบบ Private) 
     พร้อมเจ้าหน้าที่รับ (พูดภาษาอังกฤษ)
 ค่ายานพาหานะนำเที่ยว (แบบ Seat in Coach) พร้อมค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายอังกฤษ
 ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นวันที่สองของการเดินทาง
 ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน กรุงเทพ-สนามบินงูระห์ไร(เดนพาซาร์ บาหลี อินโดนีเซีย)-กรุงเทพ
 ค่าประกันชีวิต  ( วงเงิน  1,000,000  บาท )
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซีย 25 USD (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์, ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือนอกเหนือจากโปรแกรม
 ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
 ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น และคนขับ แล้วแต่ความพึงพอใจ (โดยปกติประมาณ 5USD/วัน/ลูกค้า1ท่าน) 
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย 
           1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ 
           1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
           2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 2 ใบ
 
เงื่อนไขการให้บริการ
การจอง ชำระยอดเต็มภายใน 2 วันหลังจากทำการจอง 
การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี**