[Close]
   
Back   

PACKAGE ONE DAY TRIP TOKYO เริ่ม 4,590
1 วัน (อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)

รหัสทัวร์ : One day Trip package TOKYO
ประเทศ : Japan
ระยะเวลา : 1 วัน
ระดับการให้บริการ :

 วันที่ 1 :
สนามบินนาริตะ Terminal 2 – ทะเลสาบคาวากุชิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชินจุกุ – สถานีรถไฟ ชินจุกุ
08.30น.
ผู้เดินทาง พร้อมกันที่ สนามบินนาริตะ Terminal 2  คนขับรถรอรับ ณ จุดนัดผู้เดินทาง หลังลงจากเครื่องแล้ว รีบผ่าน ตม.ญี่ปุ่น  พร้อมรับสัมภาระ และพบกับคนขับรถญี่ปุ่น (พูดไทย-อังกฤษ) ณ จุดนัดหมาย  TERMINAL 2  เวลา 08.30 น.  
รอรับท่านได้ไม่เกิน 09.00  น. เท่านั้นหากมีเหตุฉุกเฉิน กรุณาโทรแจ้งคนขับรถ ก่อนเวลานัดหมายด้วยจ๊าในกรณีที่ผู้เดินทาง ไม่มาพบกับคนขับรถ ณ จุดนัดหมาย สนามบินนาริตะ TERMINAL 2 ตามเวลาที่กำหนด  ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบใดๆ และไม่สามารถคืนเงินให้กับท่านได้ทุกกรณี
นำท่านออกเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากุชิโกะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชมความงามของ วิวทิวทัศน์ทะเลสาบคาวากุชิโกะ ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ ที่นี่ยังเป็นเหมือนเมืองสำหรับการพักผ่อนให้ทุกท่านได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกในมุมต่างๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่  ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นรู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล  นำขึ้นสู่ ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน ที่ทางเจ้าหน้าที่จะอนุญาติให้ขึ้นชม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ) ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงาม และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ พร้อมทั้งให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว จำลองเรื่องราว รำลึกแผ่นดินไหวจากภูเขาฟูจิ ที่แห่งนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ แม้จะไม่สามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งจะพยากรณ์ล่วงหน้าไม่ได้เลยก็ตาม แต่หากมีแนวทางปฏิบัติป้องกันที่ดี ก็จะปลอดภัยได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา ออกเดินทางกันต่อ ถึงเวลาสำหรับการช้อปปิ้ง นำท่านเข้าสู่ย่านดัง ชินจุกุ เป็นย่านที่ผู้คนพลุกพล่านมากที่สุดในโตเกียว เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานีชินจูกุ สถานีใหญ่ และเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินหลายสาย ยังเป็นที่ตั้งของร้านค้า สำนักงาน และห้างสรรสินค้ามากมาย อาทิ อิเซตัน, Big Camera, ร้านรองเท้ากีฬา, โทรศัพท์มือถือ ร้านเกมส์ คอมพิวเตอร์ หรือร้านขายยา ที่จะมีเครื่องสำอางค์ ยี่ห้อญี่ปุ่นวางขายมากมาย เช่น Shiseido, Kose ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้นสินค้ามากมาย ที่นี่มีห้างสรรพสินค้า มากมาย สินค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย เช่น MaruiMarui, Iseten,Daimaru รวมไปถึง DVD รวมทั้งมีร้านอาหารหลากหลายประเภท 
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารค่ำ)
20.00น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ  จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถไฟชินจุกุ อิสระทุกท่านเข้าที่พักตามอัธยาศัยคณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ 

อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง

จำนวนผู้เดินทาง ระยะเวลา ราคาต่อท่าน สถานะที่นั่ง
2 ท่าน 1 วัน 12,500 call
4 ท่าน 1 วัน 7,200 call
6 ท่าน 1 วัน 5,500 call
8 ท่าน 1 วัน 4,590 call
 
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรืองดรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ เวลาที่ใช้ สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน