[Close]
   
Back   

PACKAGE ONE DAY TRIP KYOTO เริ่ม 4,590
1 วัน (อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)

รหัสทัวร์ : PACKAGE ONE DAY TRIP KYOTO
ประเทศ : Japan
ระยะเวลา : 1 วัน
ระดับการให้บริการ :

 วันที่ 1 :
สนามบินคันไซ โอซาก้า – เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่วัดเท็นเรียวจิ – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง คินคะคุจิ – ศาลเทพเจ้าจิ้งจอกฟุชิมิ อินาริ – ชินไซบาชิ  
08.30น.
ผู้เดินทาง พร้อมกันที่ สนามบินคันไซ TERMINAL 1 คนขับรถรอรับ ณ จุดนัดผู้เดินทาง หลังลงจากเครื่องแล้ว รีบผ่าน ตม.ญี่ปุ่น  พร้อมรับสัมภาระ และพบกับคนขับรถญี่ปุ่น (พูดญี่ปุ่น – อังกฤษ) ณ จุดนัดหมาย สนามบินคันไซ TERMINAL 1  เวลา 08.30 น. นะจ๊ะ   รอรับท่านได้ไม่เกิน 09.00  น. เท่านั้น
หากมีเหตุฉุกเฉิน กรุณาโทรแจ้งคนขับรถ ก่อนเวลานัดหมายด้วยจ๊าในกรณีที่ผู้เดินทาง ไม่มาพบกับคนขับรถ ณ จุดนัดหมาย สนามบินคันไซ TERMINAL 1   ตามเวลาที่กำหนด  ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบใดๆ และไม่สามารถคืนเงินให้กับท่านได้ทุกกรณี
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงที่มีอายุยาวนานมากว่า 1,000 ปี  เดินทางเข้าสู่ อาราชิยาม่า นำท่านชมความสวยงาม ร่มรื่นของทิวไผ่ อันเขียวขจี (Bamboo Groves) นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง ให้ร่มเงา และเรียงรายทอดยาวเป็นอุโมงค์สวยงาม แล้วนำท่านชม สวนวัดเท็นเรียวจิ (Tenryuji Temple) สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1339 เป็นวัดที่มีสวนญี่ปุ่นเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น และวัดแห่งนี้ยังได้รับการรับรองว่าเป็นมรดกโลกในปี 1994 อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่สร้างยื่นออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น ค้ำยัน และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลยดังนั้นองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก และเชิญทุกท่านได้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาอีกด้วย ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน “ความร่ำรวย, ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี”  จากนั้นนำท่านชม ปราสาททองคินคะคุจิ เดิมเป็นสถานตากอากาศของ โชกุนโยชิมิสึ แห่งตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์เรื่อง เณรน้อยเจ้าปัญญา – อิคคิวซัง ปราสาทนี้สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1955 หลังจากที่ได้ถูกไฟไหม้ ไปเมื่อปี ค.ศ. 1950 ซึ่งได้ถอดแบบจำลองโครงสร้างจากของจริงในยุคศตวรรษที่ 14 ตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทองจากทองคำเปลวอีก จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ก็คือรูปหล่อนกฟีนิกซ์บนยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมีลำธารน้ำใสสะอาดทำให้เกิดภาพสะท้อนผิวน้ำแสนสวยราวภาพวาด และภายในบริเวณปราสาทมีสวนญี่ปุ่น จัดแต่งไว้อย่างสวยงาม จากนั้นนำชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสพ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร สักการะพระแม่โพสพ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
18.00น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ โอซาก้า เข้าสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้ คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ชื่อดังของญี่ปุ่นนั้นเอง อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้ง และเข้าสู่ที่พักตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารค่ำ)

อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง

จำนวนผู้เดินทาง ระยะเวลา ราคาต่อท่าน สถานะที่นั่ง
2 ท่าน 1 วัน 12,500 call
4 ท่าน 1 วัน 7,200 call
6 ท่าน 1 วัน 5,500 call
8 ท่าน 1 วัน 4,590 call
 
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรืองดรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ เวลาที่ใช้ สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน