06-2895-4293

062-895-4293

088-639-9424

HONG KONG สายมูสไตล์ ไหว้พระดังเสริมบารมี
HONG KONG สายมูสไตล์ ไหว้พระดังเสริมบารมี
 • เปิดประสบการณ์ นั้งกระเช้านองปิง ขอพรเพิ่มสิริมงคลเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ขอพรเจ้าแม่ทับทิม หมุนกังหันเสริมความเฮงความปัง ณ วัดแชกง (วัดเก่า) สักการะเจ้าพ่อกวนอู
 • 5 ดาว
3วัน 2คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ BKKT231002
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  12 ก.ค. 66 - 14 ก.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  13 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  15 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  16 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  17 ก.ค. 66 - 19 ก.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  18 ก.ค. 66 - 20 ก.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  19 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  20 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  22 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  23 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  24 ก.ค. 66 - 26 ก.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  25 ก.ค. 66 - 27 ก.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  26 ก.ค. 66 - 28 ก.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  27 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  29 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  30 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  31 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  1 ส.ค. 66 - 3 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  2 ส.ค. 66 - 4 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  3 ส.ค. 66 - 5 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  4 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  5 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  6 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  7 ส.ค. 66 - 9 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  8 ส.ค. 66 - 10 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  9 ส.ค. 66 - 11 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  10 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  13 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  14 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  15 ส.ค. 66 - 17 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  16 ส.ค. 66 - 18 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  17 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  19 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  20 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  21 ส.ค. 66 - 23 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  22 ส.ค. 66 - 24 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  23 ส.ค. 66 - 25 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  24 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  26 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  27 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  28 ส.ค. 66 - 30 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  29 ส.ค. 66 - 31 ส.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  30 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  31 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  1 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  2 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  3 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  4 ก.ย. 66 - 6 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  5 ก.ย. 66 - 7 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  6 ก.ย. 66 - 8 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  7 ก.ย. 66 - 9 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  8 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  9 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  10 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  11 ก.ย. 66 - 13 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  12 ก.ย. 66 - 14 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  13 ก.ย. 66 - 15 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  14 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  16 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  17 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  18 ก.ย. 66 - 20 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  19 ก.ย. 66 - 21 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  20 ก.ย. 66 - 22 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  21 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  24 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  25 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  26 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  27 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  28 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  1 ต.ค. 66 - 3 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  2 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  3 ต.ค. 66 - 5 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  4 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  5 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  7 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  8 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  9 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  10 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  11 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  12 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  16 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  17 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  18 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  22 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  23 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  24 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  25 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  26 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  29 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  30 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  31 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 แสดง -
  Sold Out
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  HONG KONG สายมูสไตล์ ไหว้พระดังเสริมบารมี
  HONG KONG สายมูสไตล์ ไหว้พระดังเสริมบารมี
  ราคาเริ่มต้น 27,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  HONG KONG สายมูสไตล์ ไหว้พระดังเสริมบารมี
  HONG KONG สายมูสไตล์ ไหว้พระดังเสริมบารมี
  ราคาเริ่มต้น 27,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน